Bračne smetnje u šerijatskom pravu i porodičnom zakonodavstvu FBiH

Uvod   Prema islamskom učenju, brak je temeljna ustanova koja obezbjeđuje opstanak i razvitak čovječanstva. To je osnovni međuljudski odnos koji je pretpostavka nastanka porodice, većih društvenih grupa i društva u cjelini. Brak je ...

Fikhski propisi o imamu i mujezinu

O vrijednosti namaza u džematu govore brojni poslanikovi hadisi, od kojih je najpoznatiji onaj u kojem se navodi da je namaz u džematu vredniji od samostalnog namaza dvadeset i sedam puta. Obavljanje namaza u džematu smatra se sastavnim dijelom ...

Šerijatski propisi o džamijama

UVOD Džamije[1] (ar. mesdžid, pl. el-mesadžid) se u Allahovoj Knjizi spominju uvijek u vezi sa imenom Božijim: „Mnogobošci nisu dostojni da Allahove džamije održavaju.“ (Et-Tevbe, 17) „Allahove džamije održavaju oni koji u ...