Namaz je osnova i stub islama

Ko iskreno vjeruje i pokorava se Uzvi­šenom Allahu i slijedi Poslanika i njegov sunnet, redovno obavlja i čuva namaz, shvatio je da je taj ibadet radi njega i da mu namaz donosi brojne koristi i blagoda­ti. Drukčiji je život onoga koji ...

Kamata, davanje u zajam i dug

U naslovu su navedene tri različite teme, a koje se na određeni način nadove­zuju jedna na drugu. Upravo su ovim redo­slijedom i navedene u Kur’anu u zadnjem dijelu sure El-Bekare od 275. do 283. aje­ta. Prije citiranja i komentara tih ...