O sadržaju vjere, komentar hadisa

Jahja b. Ja’mer prenosi: „Prvi koji je u Basri poricao kader bio je Ma’bed el-Džuheni. Zato smo ja i Humejd b. Abdirrahman el – Himjeri, polazeći da obavimo hadž ili umru, rekli: „Kada bismo sreli nekoga od ashaba Božijeg ...

O Isa’u alejhis-selam (komentar hadisa)

Prenosi se od Hemmama b. Munebbiha da je rekao: Ebu Hurejre je prenio brojne hadise od Poslanika, jedan od njih je da je Muhammed, a.s., rekao: „Među svim ljudima ovoga i budućeg svijeta ja sam najbliži Isau, a. s., sinu Merjeminu.” ...