Poglavlje o dovi (Muslimova zbirka hadisa)


Dova1. O 
imenima Allaha, dž .š., i o onome ko ih pobroji

 

1864. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., rekao:

„Allah ima devedeset i devet imena – ko ih nauči, ući će u Džennet! Allah je neparan voli nepar!“ 


2. Vjerovjesnikova, a.s., dova

 

1865. Prenosi se da je Ferve ibn Nevfel el-Ešdžai rekao:

– Upitao sam Aišu, r.a., kako se je Božiji Poslanik, a.s., obraćao svome Gospodaru, i ona mi je rekla: – Govorio je: “Bože moj, ja se Tebi utječem od onoga što je loše u onom što sam radio i od onoga što je loše u onom što nisam radio!“

1866. Od Ibn Abbasa, r.a., se prenosi da je Božiji Poslanik, a.s., govorio:

„Bože moj, Tebi se predajem, u Tebe vjerujem, na Tebe se oslanjam, Tebi se kajem i u Tvoje ime se borim. Bože moj, utječem se Tvojom Veličinom – a osim Tebe nema drugog boga! – da me ne odvedeš u zabludu. Ti Si Živi, Koji ne umire, džinni ljudi umiru!“

1867. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., kad bi bio na nekom putu pa osvanuo, govorio:

„Nek čuje, svako ko čuje, zahvalu Allahu i lijepu kušnju koju nam je On dao! Gospodaru naš, budi sa nama podari nam dobro! Utječem se Allahu od Vatre!“

1868. Od Ebu Musaa el-Eš`arija, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., učio ovu dovu:
„Bože moj, oprosti mi moj grijeh, i moje neznanje, i moju neumjerenost u poslu, i ono što Ti bolje znaš od mene! Bože moj, oprosti mi moju zbilju i moju šalu, nehotičnost i hotimičnost, a svega toga ima kod mene! Bože moj, oprosti mi ono što sam učinio i ono što ću učiniti, što sam prikrio i što sam obznanio, a što Ti znaš bolje od mene. Ti unapređuješ unazađuješ Ti Si svemoćan!“

1869. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Božiji Poslanik, a.s., govorio:

„Bože moj, popravi Ti meni moju vjeru, koja je moja zaštita, i popravi mi ovaj moj svijet na kojem živim; i popravi mi moj ahiret, na koji mi se je vratiti, i život mi učini povećanjem svakoga dobra, a smrt mi učini rasterećenjem od svakog zla!“

1870. Od Abdullaha ibn Mesuda, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., govorio:

„Bože moj, ja Te molim za uputu, bogobojaznost, neporočnost i dostatnost!“

1871. Prenosi se da je Zejjad ibn Erkam rekao: – Neću vam reći ništa drugo nego kako je govorio Božiji Poslanik, a.s.; on je govorio:

„Bože moj, utječem Ti se od nemoći i od lijenosti, od kukavičluka, tvrdičluka, preduboke starosti i od patnje u kaburu! Bože moj, podari mojoj duši njenu bogobojaznost i očisti je jer Ti je najbolje čistiš, Ti Si njen zaštitnik i njen gospodar! Bože moj, utječem Ti se od znanja koje ne koristi, od srca koje nije skrušeno, od duše nezasite i od dove koja neće uslišana biti!“


3. Dova: Bože moj, Ti meni oprosti, smiluj mi se, zaštiti me i opskrbu mi dadni!

 

1872. Prenosi se od Ebu Malika el-Ešdžaija, koji kaže da je njegov otac čuo Božijega Poslanika, a.s., kad mu je došao jedan čovjek i upitao ga:

– Božiji Poslaniče, šta ću reći kad htjednem moliti svoga Gospodara? – da kaže:

„Reci: – Bože moj, Ti meni oprosti, smiluj mi se, zaštiti me opskrbu mi dadni!“ – pa je spojio četiri prsta, osim palca. „To će ti obuhvatiti ovaj i budući tvoj svijet!“


4. Dova: Gospodaru naš, daj nam dobro na ovome svijetu a i dobro na onome svijetu, i sačuvaj nas patnje u Vatri!

 

1873. Od Abdulaziza, tj. Ibn Suhejba, se prenosi da je Katade upitao Enesa: Koju je dovu Vjerovjesnik, a.s., najčešće upućivao? Najčešće je – rekao mu je on – upućivao ovu dovu:

„Gospodaru naš, daj nam dobro na ovome svijetu a i dobro na onome svijetu i sačuvaj nas patnje u Vatri!“

On kaže: – Nakon toga je Enes, kad bi se molio Bogu, učio ovu dovu, a i kad bi upućivao kakvu dovu, ovu je dovu umetao u nju!


5. Dova za uputu i pravost

 

1874. Od Alije, r.a., se prenosi da mu je Božiji Poslanik, a.s., rekao: „Reci: Bože moj, Ti me uputi i učvrsti me u pravosti!“ Zatim mu je rekao: „Kad spomeneš Uputu, misli na to da ti životni put bude ispravan, a kad spomeneš pravost, sjeti se pravosti strijele!“


6. Dova zasnovana na nekim dobrim djelima

 

1875. Od Abdullaha ibn Ornera, r.a., se prenosi da je Božiji Poslanik, a.s., rekao:
„Dok su trojica ljudi išli, udarila je kiša i oni su se sklonili u jednu pećinu na planini. Utom je ispred ulaza u njihovu pećinu pala planinska stijena i zatvorila ih. Onda su oni među sobom rekli:

– Vidite, imate li kakvih dobrih djela koja ste učinili u ime Boga pa na temelju toga zamolite Allaha, neće li pomaknuti stijenu! Jedan od njih je rekao:

– Bože moj, kod mene su bila moja dva ostarjela roditelja i žena mi, a imao sam i sitnu djecu za koju sam napasao stoku pa kad bih im dotjerao stoku sa pašnjaka, pomuzao bih je i mlijeko bih dao prvo svojim roditeljima pa onda svojoj djeci. Jednoga dana me je potraga za pašom odvela daleko tako da sam se vratio kasno navečer, te sam njih dvoje zatekao zaspale, no stoku sam pomuzao kao i ranije, pa sam donio to mlijeko i stao kod njihovih glava – nisam ih htio buditi iz sna, a nisam htio ni prije njih dati mlijeka sitnoj djeci. Djeca su od gladi vrištala kod mojih nogu mi smo tako ostali sve do zore. Ti znaš da sam ja to učinio samo žudeći za Tvojim zadovoljstvom, pomakni nam je malo da kroz otvor možemo vidjeti nebo! Allah ju je malo pomaknuo i oni su ugledali nebo!

Drugi je rekao: – Bože moj, ja sam imao amidžičnu pa sam je tako zavolio kako samo muškarac može zavoljeti ženu i zatražio sam da mi se poda, no ona je odbila tražeći da joj donesem stotinu dinara. Ja sam se mnogo namučio dok sam joj skupio stotinu dinara pa kad sam joj donio i našao se medu njenim nogama, ona je rekla: – O, robe Božiji, boj se Allaha i ne raskidaj prsten moje nevinosti bespravno!

– Ja sam odustao, pa Ti znaš da sain to učinio samo zbog i voga zadovoljstva, pomakni nam je malo!

I Allah im je stijenu pomaknuo!

Treći je rekao: – Bože moj, ja sam bio unajmio jednog radnika za plaću od jednog fereka (ferek – posuda za mjerenje zapremine, tri pregršti) riže, pa kad je završio svoj posao, rekao je:

– Daj mi moju zaradu! – i ja sam mu je iznio pred njega, no on nije bio zadovoljan. Ja sam tu rižu stalno sijao tako da sam od nje kupio krava i pašnjake. On mi je opet došao i rekao mi:

– Boj se Allaha, zašto mi uskraćuješ moju zaradu!?

– Otiđi do onih krava i njihovih pašnjaka – rekao sam – i uzmi ih!

– Boj se Allaha! – kazao je on. – Nemoj sa mnom zbijati šalu!

– Zbilja se ne šalirn s tobom! – rekao sam. – Uzmi te krave i njihove pašnjake!

On ih je onda uzeo, i odveo. Ti znaš da sam to učinio samo zbog Tvoga zadovoljstva, otvori nam i preostali dio!

I Allah je otvorio preostali dio!“


7. Dova u poteškoći

 

1876. Od Ibn Abbasa, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., u poteškoći učio:

„Nema boga osim Allaha, Blagog i Veličanstvenog; nema boga osim Allaha, Gospodara Prijestolja Veličanstvenog; nema boga osim Allaha, Gospodara nebesa i Gospodara Zemlje, Gospodara Prijestolja Plemenitog!“


8. Čovjeku će biti uslišana dova, ukoliko je on ne požuruje

 

1877. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., rekao:

„Čovjeku će biti uslišana dova – ako ne bude molio za nešto što je grijeh ili za prekid rodbinske veze – ukoliko ne bude požurivao!“

Neko je upitao: – Božiji Poslaniče, a šta je to požurivanje?

„Da rekne: – kazao je, – Molio sam molio, a ne vidim da mi je dova uslišana! – pa tako klone i ostavi dovu!“


9. Odlučnost u dovi; ne treba reći: Ako hoćeš!

 

1878. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao:

„Neka niko od vas nipošto ne rekne: – Bože moj, oprosti mi ako hoćeš! Bože moj, smiluj mi se ako hoćeš! – već neka u dovi bude odlučan, jer Allah i čini što On hoće; Njega niko ne može prisiliti!“


10. U noći ima jedan trenutak u kojem se prima dova

 

1879. Od Džabira, na., se prenosi da je čuo Vjerovjesnika, a.s., kako kaže:

„U noći ima jedan trenutak i ako musliman u tom trenutku moli Allaha za kakvo dobro, od ovoga ili onoga svijeta, Allah će mu to i dati. Taj se trenutak nalazi u svakoj noći!“


11. Podsticanje na dovu i zikr na kraju noći te uslišavanje dove u tom vremenu

 

1880. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Božiji Poslanik, a.s., rekao:

„Naš se Gospodar Uzvišeni svake noći spusti na dunjalučko nebo, u zadnjoj trećini noći, i rekne: – Ima li neko da Mi dovu upućuje pa da mu je uslišam?! I da nešto traži od Mene pa da mu to dadnem?! I da Me moli za oprost, pa da mu oprostim?!“


12. Dova pri kukurijekanju pijetla

 

1881. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., rekao:

„Kad čujete kukurijekanje pijetla, molite od Allaha kakvo dobro, jer pijetao je ugledao meleka, a kad čujete revanje magarca, tražite od Allaha zaštitu od zla šejtanovog, jer je magarac ugledao šejtana!“


13. Dova za muslimana u njegovu odsustvu

 

1882. Od Safvana, tj. Ibn Abdullaha ibn Safvana, koji je bio oženjen sa Umm Derda, se prenosi sljedeće: Došao sam u Šam pa sam otišao kod Ebu Derdaa, njegovoj kući, no nisam našao njega, već samo njegovu suprugu Umm Derda. Ona me je upitala:

– Hoćeš li ove godine ići na hadž? – i ja sam rekao da hoću.

– Moli nam od Allaha dobro – kazala je ona – jer je Vjerovjesnik, s.a.v.s., govorio:

„Dova koju čovjek musliman uputi za svoga brata u njegovu odsustvu, bit će uslišana. Kod njegove glave po zaduženju ima jedan melek pa kad god on uputi dovu za svoga brata, taj zaduženi melek rekne: Amin, i tebi isto tako!“

Potom sam otišao na trg i tu susreo Ebu Derdaa, pa mi je i on ponovio isto rekavši da to prenosi od Vjerovjesnika, a.s.


14. Nije lijepo upućivati dovu da se ubrza kazna na dunjaluku

 

1883. Od Enesa, r.a., se prenosi da je Božiji Poslanik, a.s., otišao posjetiti jednog muslimana koji je bio tako oslabio da je izgledao poput pileta. Božiji Poslanik, a.s., ga je upitao:

„Jesi li upućivao kakvu dovu ili nešto iskao od Njega?“

– Jesam – rekao je. – Molio sam: Moj Bože, Ako ćeš me nečim kazniti na ahiretu, učini mi to na ovom svijetu!

Na to mu je Božiji Poslanik, a.s., rekao:

„Subhanallah, ne možeš to podnijeti (ili je rekao: „ti to nisi u stanju“) Zašto nisi rekao: Moj Bože, daj nam dobro na ovome svijetu, a i dobro na budućem i sačuvaj nas patnje u Vatri!“

Zatim je Allaha zamolio za njega i Allah je dao pa je ozdravio.


15. O tome da nije lijepo željeti smrt zbog kakve nevolje i o iskanju dobra

 

1884. Od Enesa, r.a., se prenosi da je Božiji Poslanik, s.a.v.s., rekao:

„Neka niko od vas nipošto ne priželjkuje smrt zbog kakve nevolje koja ga zadesi! Ako ipak bude morao željeti je, neka rekne: Moj Bože, poživi me sve dotle dok je život dobar za mene, a usmrti me kad mi smrt bude bolja!“

1885. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Božiji Poslanik, a.s., rekao:

„Neka niko od vas nipošto ne priželjkuje smrt i neka ne moli za nju prije nego što mu dođe, jer kad neko od vas umre, prestaju i njegova djela, a vjerniku njegov životni vijek samo povećava dobro!“


(Poglavlje iz knjige: MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA – sažetak, Izdavač: IC El-Kalem, Sarajevo, 2004. god.)