Pristup, islam, šehadet, selam

SehadetPRISTUP

Čime počinjemo svaki dobar posao?

Svaki dobar posao počinjemo riječima: EUZU BILLĀHI MINEŠŠEJTĀNIRRADŽIM,

što znači:

UTJEČEM SE ALLAHU DA ME SAČUVA OD PROKLETOG ŠEJTANA!

 Ove riječi se zovu EUZUBILLA.

a odmah nakon toga izgovorimo još i: BISMILLĀHIR-RAHMĀNIRRAHIM,

što znači: U IME ALLAHA, SVEMU DOBROČINITELJA, MILOSTIVOG!

Ova formula naziva se BISMILLA.

Šta znači Bismilla?

Bismilla znači da se mi odlučujemo da svaki svoj čin uradimo misleći na Allaha dželle šānuhu i moleći Ga da nam pomogne.

Koji su to svakodnevni poslovi prije kojih trebo izgovoriti Bismillu?

Svakodnevni poslovi prije kojih treba moliti Allaha za pomoć i blagoslov su slijedeći:

 • kada peremo ruke i umivamo lice,
 • kada pristupamo objedu,
 • kada učimo Kur’an,
 • kada radimo školski zadatak,
 • kada polazimo od kuće na ulicu ih na posao,
 • kada radimo bilo koji posao u radionici ili na polju…

U ovim i sličnim poslovima Bismillom spominjemo Boga i molimo Ga da nam dadne snagu i razum da započeti posao sretno završimo, jer naš život, snaga i razum zavise od Njega, Allaha dželle šānuhu.

ISLAM

Šta je Islam?

Islam je dragovoljna predanost Allahu dželle šānuhu u svakoj misli, osjećanju i poslu.
Islam je vjera koju je objavio Allah dželle šanuhu preko Svoga posljednjeg poslanika Muhammeda cijelom čovječanstvu.
Islam uči da postoji samo jedan Bog, Allah, koji sve stvara, održava i rastvara.
Islam uči da postoji materijalni i duhovni svijet i da pored ovog prolaznog života postoji vječni život poslije smrti, Ahiret, i Sudnji dan, kada će ljudi pred Bogom dželle šānuhu polagati raune za svoja djela.
Islam predstavlja sistem istina datih u Kur’anu kao posljednjoj Božjoj objavi.
Islam vodi napretku i sreći čovječanstva, a njegovi propisi i načela važe za sve prostore, vremena i prilike.
Islam propisuje održavanje tjelesna i duševne higijene.
Islam uči da, kad volimo, to činimo u ime Allaha dželle šānuhu, i kad mrzimo, to također činimo u ime Allaha dželle šānuhu.
Islam naređuje sve što je dobro i korisno, a zabranjuje sve što je štetno.

Ko su muslimani?

Muslimani su one osobe koje su prihvatile islamsko učenje kao putokaz u svom životu. Muslimani iskazuju svoju pripadnost islamu kroz:

 • islamsko vjerovanje da je samo jedan Bog, Allah dželle šanuhu,
 • izvršavanje islamskih dužnosti (šehadet, namaz, post, zekat i hadž),
 • ponašanje prema islamskim propisima…

Šta smo mi po vjeri?

Mi smo po vjeri muslimani i muslimanke. Svoju pripadnost islamu muslimani iskazuju kratkom obavezom pred Allahom koja glasi: »Ja srcem vjerujem i jezikom izjavljujem nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed savršeno predan Allahu i Njegov poslanik.« Ovu obavezu pripadanja islamu trebamo naučiti izgovarati na arapskom jeziku.

EŠ-HEDU EN LĀ-ILAHE ILLELLĀH VE EŠ-HEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHŪ VE RESŪLUHŪ .

Ova obaveza Allahu delle šanuhu u našem narodu se naziva šehadet ili Kelime-i šehadet. Svaki musliman i muslimanka mora naučiti izgovarati ovu kratku obavezu pripadanja svojoj vjeri. Šehadet muslimani izgovaraju u svim životnim prilikama, kada su u dobru i veselju i kada su u nevoljama, patnjama i kušnjama. O ovoj obavezi vjeri lijepo je i razmišljati i svojim razumom se opredijeliti za Božiju jedinost i Muhammedovo poslanstvo, a to znači čvrsto vjerovati u šehadet.

Šta je Kur’an?

Kur’an je Božija knjiga u kojoj je Uzvišeni Allah objavio vjeru islam Muhammedu alejhisselām s ciljem da je prenese i objasni ljudima kako bi primjenom tog zakona postigli sreću na ovom i budućem svijetu. Kur’an nas uči:

 • šta i kako treba vjerovati,
 • koje islamske dužnosti treba vršiti i kako, te
 • kako se ljudi trebaju vladati.

Kur’an nije samo vjerozakonik. On je savršeni zbornik moralnih propisa, izvor pravnih normi i društvenih zakonitosti.
Kur’an zahvata i opću povijest, pedagogiju, sociologiju, astronomiju, arheologiju, medicinu, biologiju, fiziku, matematiku i druge društvene i prirodne znanosti.
Danas Kur’an potiče mnoge naučnike Zapada i Istoka različitih profila da ga proučavaju i otkrivaju istine i upute za cjelovit razvoj pojedinca i zajednice.

ISLAMSKI POZDRAV – SELAM

Šta je selam?

Selam je islamski pozdrav obavezan za sve muslimane i muslimanke na cijelom svijetu pri njihovim međusobnim susretima. Islamski pozdrav glasi:

ES-SELĀMU ALEJKUM,

što znači: »Mir i spas Božiji želim vama!«

Musliman kome je nazvan selam treba da uzvrati slijedećim riječima:

VE ALEJKUMUS-SELĀM,

što znači: »I ja vama mir i spas Božiji želim.«