Namjesništvo čovjeka na zemlji

القران الكريم „I spomeni (Muhammede) kada reče tvoj Gospodar melekima: „Ja ću na Zemlji postaviti halifu.“ (Kur´an, sura El-Bekare, 30. ajet)

Ko je halifa?

– Ljudsko biće koje na Zemlji biva postavljeno poslije meleka ili džina.

– Ljudsko biće koje na Zemlji zamjenjuje meleke, džine, ili neka druga bića (stvorenja) koja su prije njega bila na Zemlji, pa su udaljena sa Zemlje.

– Ljudsko biće koje biva postavljeno na Zemlju, u generacijama koje smjenjuju jedna drugu i nasljeduju Zemlju jedna od druge, bez toga da je na Zemlji bilo drugih bića prije čovjeka.

– Povjerenik, opunomoćenik na Zemlji Onoga Koji ga na Zemlji postavlja, to jest Allahov povjerenik na Zemlji, koji je povjerenik u provodenju Njegovih odredbi.

 

Stav i mišljenje Ibn Kesira po ovom pitanju u njegovu tefsiru (komentaru Kur’ana)

 

„I spomeni (Muhammede, Poslaniče) kada je nekad davno rekao tvoj Gospodar melekima: „Ja ću biti Taj Koji postavlja na Zemlji halifu“ (Ja ću biti Taj Koji postavlja na Zemlji halifu), odnosno narod koji će generacijski, pokoljenje po pokoljenje, stoljeće po stoljeće, jedni druge smjenjivati (zamjenjivati, naslijeđivati), kao što je Uzvišeni rekao: „On vas je postavio vladarima na Zemlji (vas koji ste vlast preuzeli od drugih, odnosno njih zamijenili i vlast preuzeli)“. I kao što je rekao: „I postavlja vas vladarima“(gospodarima Zemlje, odnosno preuzimate je od drugih i njih smjenjujete ili zamjenjujete). I kao što je rekao: „A da hoćemo, Mi bi od vas meleke sačinili i vi bi kao meleki opet jedni druge na Zemlji smjenjivali.“ I rekao je: „I dođe pokoljenje poslije pokoljenja.“U Šaz kira’etima uči se „Halikah“(stvorenje) umjesto „halifeh“, kako prenosi Zamahšeri i drugi. Prenosi El-Kurtubi od Zejd Ibn Alija: „Ovdje se pod pojmom „’halifeh“ ne misli samo na Adema a.s., kako to navodi jedna druga grupa komentatora Kur’ana. U prilog ovom El-Kurtubi ovakav stav pripisuje Ibn Abbasu i Ibn Mes’udu. Svi koji drže da je te’vil moguć imaju sličan stav po ovom pitanju. Inače, različitost stavova po ovom pitanju je velika.

 

Stav i mišljenje El-Bejdavija u njegovom tumačenju Kur’ana

 

Halifa zamjenjuje drugog i zastupa ga. Moglo je stajati „halif“ jer je ovdje „ha“ radi pojačavanja značenja. Pod ovim izrazom misli se na Adema a.s. jer je on postavljen Allahovim povjerenikom na Njegovoj zemlji. Tako je sa svakim poslanikom. Allah ih je postavio na Zemlji da je nastanjuju i izgrađuju, kao i da predvode ljude.

 

Stav i mišljenje En-Nesefija po ovom pitanju u njegovom tumačenju Kur’ana

 

Stav En-Nesefija u njegovu tefsiru je da je ovdje čestica „iz“ u akuzativu jer podrazumjeva skriveni glagol „spomeni“. (Ja ću postaviti) od glagola „dže`ale“ koji ima dva objekta: (Na Zemlji halifu) a on je onaj koji zamjenjuje ili smjenjuje drugog. Na oblik „fe’iil“, ali po značenju kao da je na oblik „faa’il“, „ha“ je radi pojačavanja značenja i dodano je. A značrnjr je (halifa od vas (od meleka) jer su oni (odnosno meleki) nastanjivall Zemlju pa ih je zamijenio Adem a.s. sa svojim potomstvom. U oblicima nije navedena množina halaif ili el-hulefa´ jer se pod izrazom „halifa“ misli na Adema a.s. Zadovoljava se spominjanjem samo njega, pa prestaje potreba spominjanja njegova potomstva. Ili se misli na one koji će vas nasljeđivati, ili na stvorenja koja će vas naslijediti te je radi toga upotrijebljena riječ u jednini. Ili se misli na „Mog povjerenika“, (namjesnika) jer je Adem hio Allahov namjesnik na Allahovoj zemlji, kao, uostalom, i svaki vjerovjesnik. Allah dž.š. kaže: „Davude, Mi smo te učinili namjesnikom na Zemlji, zato sudi ljudima po pravdi“. (Sad, 26.)

 

Stav i mišljenje Fahr Er-Razija

 

Halifa je onaj ko zamjenjuje drugog i bude umjesto njega. Allah dž.š. kaže: „Zatim smo vas povjerenicima na Zemlji postaviti.“(Junus,14.)

„Sjetite se kada vas je povjerenicima učinio.“ (EI-A`raf, 69.)

 

Šta se misli pod terminom halifa?

 

O tome postoje dva stava:

– Misli se na Adema a.s.

– Misli se na potomstvo Adema a.s.

Oni koji misle da se pod izrazom halifa misli na Adema a.s. razilaze se kada se postavi pitanje zašto ga Allah dž.š. naziva halifom? Tu također imamo dva stava:

– Kada je Allah dž.š. sa Zemlje protjerao džinne, postavio je Adema a.s. na Zemlju kao onoga koji će ih zamijeniti. Ovaj stav se prenosi od lbn Abbasa.

– Allah ga naziva halifom jer on zastupa Allaha u suđenju onima koji imaju obaveze izmedu Allahovih stvorenja. Ovaj stav se prenosi od Ibn Abbasa, Ibn Mes’uda, a ovaj ajet pojačava ovo mišljenje: „Mi smo te postavili namjesnikom na zemlji, pa sudi ljudima pravedno.“

A oni koji smatraju da se misli na potomstvo Adema a.s., drže da ih je Allah dž.š. nazvao halifom jer oni smjenjuju i nasljeđuju jedan drugoga. Ovo mišljenje se pripisuje Hasanu El-Basriju. Ovaj stav podupire značenje ajeta: „On je onaj koji vas je namjestio namjesnicima na Zemlji.“ Riječ halifa odgovara i jednini i množini, kao i muškom i ženskom rodu istovremeno.

 

Stav i mišljenje Et-Taberija

 

U skraćenoj i prečišćenoj verziji svog tefsira Et-Taberi kaže: „Halifa na oblik (fe`ile) kao kad se kaže naslijedio je neko nekog u nečemu (kao što je vršenje vlasti naprimjer) kada je vrši umjesto njega nakon njega a halifa u ovom slučaju je Adem a.s. i oni koji dolaze poslije njega a u pokornosti su Allahu dž.š.

 

Stav i mišljenje El- Kurtubija

 

Halifa ponekad dolazi od značenja participa aktivnog (‚ismu’l-fa’il), odnosno on je postavljen da nasljeđuje one koji su bili prije njega između meleka na Zemlji ili nekog drugog osim meleka, kako se prenosi u predajama. Pojam halif u ovom slučaju, prema mišljenju Ibn Mes´uda, Ibn Abbasa i svih sljedbenika te’vila u tumačenju Kurana odnosi se isključivo na Adema a.s. jer je on Allahov povjerenik koji na Zemlji zastupa Allaha dž.š. u pogledu izvršavanja Njegovih odredbi i zapovjedi, jer je on i prvi poslanik na zemlji prema hadisu koji se prenosi od Ebu Zerra.

 

Stav i mišljenje Es-Subunia

 

„Ja ću na Zemlji postaviti halifu“, odnosno, Ja sarn Tvorac onoga što je na Zemlji pa ću na njoj uzeti Sebi namjesnika koji će se starati za izvršenje Mojih propisa, a to će biti Adem a.s ili narod koji će nasljeđivati i smjenjivati jedni druge generacijama, pokoljenje po pokoljenje.

 

Stav i mišljenje Sejjida Kutba

 

U svom tefsiru U hladovima Kur’ana (Fi Zilali’l-Kur an) Sejjid Kutb kaže: „preko Allahova povjerenika na Zemlji…“

Iz svega gore iznesenog može se zaključiti da termin halif / halifa sadrži više značenja, pa, prema tradicionalnom i racionalnom pristupu tumačenju Ku´rana, u obzir dolaze obje gore iznesene mogućnosti te nema potrebe svoditi značenje ove riječi na samo jednu mogućnost.

Prema opisima čovjeka datim u Kur’anu, čovjek ima poseban položaj u ovom pojavnom svijetu. Prema tome, može se reći da zavrjeđuje naziv halifa, odnosno povjerenik u odnosu na Allaha, a zastupnik, zamjenik, namjesnik, namještenik u odnosu na Njegova stvorenja.

Evo nekih opisa čovjeka iz kojih se vidi ukazana počast i vrijednost koju mu dariva njegov Stvoritelj Allah dž.š.:

1. Izravno stvoren od Gospodara svjetova (Njegovim rukama):

„Ja sam Tvorac čovjeka od zemlje.“ (Sad, 71.)

„Što sam ga svojim rukama stvorio.“ (Sad, 75.)

2. Za čovjeka i izravno njemu je stvorio sve i sve mu potčinio i podvrgao da mu služi sve što je na nebesima i Zemlji i između toga:

„On je stvorio vama sve skupa što je na Zemlji.“ (El-Bekare, 29)

„Potčinio vam je i dao da uživate u svemu što je na nebesima i na Zemlji sve to skupa od Njega.“

3. Stvara čovjeka u najljepšoj pojavi:

„Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem.“ (Et-Tin, 4)

4. Postavlja ga namještenikom (povjerenikom) na Zemlji:

„Ja ću na zemlji namjesnika postaviti.“ (El Bekare, 30)

5. Udahnuo u njeg Ruha:

„I kad mu dam lik i u nj udahnem dušu,“ (El Hidžr, 29)

6. Po udahnuću duha naredio je melekima i drugim stvorenjima poklonjenje (sedždu) čovjeku:

„I kad mu dam lik i u nj udahnem dušu, vi mu se poklonite! Svi meleki su se zajedno poklonili.“ (El Hidžr, 29-30).

 

(Poglavlje iz knjige „TEFSIR, UDŽBENIK ZA MEDRESE“ Izdavač: El-Kalem, Sarajevo, 2000. god.)