Er-Rahman

Hafiz Mensur ef. Malkić – Sura Er-Rahman

Suru Er-Rahman uči jedan od najboljih bosanskih učača Kur’ana, hafiz Mensur ef. Malkić.  
el-Kuranu l-Kerim

Muhammed Se’id Tusi – Zadnji ajeti sure El-Bekare i sura El-Fatiha

Prekrasno učenje Kur’ana poznatog učača Kur’ana Muhammeda Seida Tusija.