Imovina na koju se daje zekat

Zekat je jedan od pet temeljnih ibadeta. Obaveza davanja zekata propisana je Kur’anom i sunnetom o čemu postoji i saglasnost (idžma) uleme. Budući je riječ o temeljnom ibadetu, njegovo davanje čini da nada u Allahovu milost bude objektivna ...

Argumenti hanefijskog fikha na određena sporna pitanja iz obredoslovlja i vjerske prakse muslimana u Bosni i Hercegovini

Uvod Hanefijska pravna škola je dominantna šerijatskopravna škola na prostoru Bosne i Hercegovine, na njenim je temeljima, između ostalog, stoljećima nastajala i razvijala se islamska tradicija Bošnjaka. Od Austro-Ugarske do današnjih ...

Prioriteti u oblasti naredbi

Prioritet stupova nad ograncima   Prvo čemu se, u oblasti šerijatskih naredbi, mora dati prednost jesu stupovi islama. Pod davanjem prednosti stupovima mislimo na davanje priorite­ta onome što je vezano za vjeru u Uzvišenog Allaha, Njegovu ...

Propisi o bajramu i bajram namazu

Klanjanje bajram-namaza je propisano prve godine po Hidžri. Bajram-namaz je sunneti muekkede.[1] I Allahov Poslanik je redovno klanjao bajram-namaze i naređivao bi ljudima i ženama da izađu na mjesto klanjanja. Po pitanju bajrama i bajram-namaza ...

Bračne smetnje u šerijatskom pravu i porodičnom zakonodavstvu FBiH

Uvod   Prema islamskom učenju, brak je temeljna ustanova koja obezbjeđuje opstanak i razvitak čovječanstva. To je osnovni međuljudski odnos koji je pretpostavka nastanka porodice, većih društvenih grupa i društva u cjelini. Brak je ...

Gusl i tejemmum

Uzroci zbog kojih je kupanje farz su slijedeći: svako spolno općenje (sa ejakulacijom ili bez nje), polucija (ihtilam), snovi koji dovedu do izbacivanja sjemena i od toga se opazi trag na rublju, izbacivanje sjemena usljed razdražene strasti, prestanak ...

Doba klasičnih škola prava

1. Društveno-historijske prilike    Vrijeme od početka 2. vijeka (h) pa do početka, a prema nekima polovine, 4 vijeka (h) smatra se periodom procvata islamske pravne nauke. U ovo doba obrazovane su pravne škole ehli-sunneta, uobličen ...

Opšti pogled na pravo u islamu, njegov istorijski razvoj, teorijske i praktične mogućnosti reforme

1. Struktura šerijatskog prava   Prema islamskom učenju, pravo je u normu pretočena Božja volja sadržana u dva glavna izvora: knjizi objave (Kur’an) i riječima i djelima Poslanika Muhameda a. s. (Sunnet). Prvenstvena uloga teksta ...

Fikhski propisi o imamu i mujezinu

O vrijednosti namaza u džematu govore brojni poslanikovi hadisi, od kojih je najpoznatiji onaj u kojem se navodi da je namaz u džematu vredniji od samostalnog namaza dvadeset i sedam puta. Obavljanje namaza u džematu smatra se sastavnim dijelom ...

Vakuf u svjetlu islamskih propisa

Gotovo sva kur’anska ajeta pravne naravi objavljena su u Medini. Ovakvih ajeta ima relativno malo, jer se, prije svega, želio učvrstiti moral, monoteizam, eshatologija i istinitost vjerovjesničke misije Muhammeda a. s. Od oko 200 kur’anskih ...