Društvo i razotkrivanje tijela

Stvaranje čovjeka i prvi boravak u džennetu   U okviru učenja o čovjeku, bitno je znati i vjerovati da nakon stvaranjaVe lekad haleknakum nin turabin – od zemlje, min salsalin – od prašine, min tinin – od gline, min ...

Namjesništvo čovjeka na zemlji

 „I spomeni (Muhammede) kada reče tvoj Gospodar melekima: „Ja ću na Zemlji postaviti halifu.“ (Kur´an, sura El-Bekare, 30. ajet) Ko je halifa? – Ljudsko biće koje na Zemlji biva postavljeno poslije meleka ili džina. – ...

Prijevod i komentar sure El-‚Alek

  SURA DEVEDESET I ŠESTA EL-´ALEK (ZAMETNA ĆELIJA) Mekkansko razdoblje   (Iz: PORUKA KUR’ANA, prijevod i komentar, Muhammed Asad, El-Kalem, 2004. god.) Nema sumnje da prvih pet ajeta ove sure predstavljaju sami početak objave Kur’ana. ...

Tumačenje Kur´ana i sudbina islamskog svijeta

I. Potkraj XIX. stoljeća Muhammed `Abduhu (Muhammad `Abduhu) napisao je jednu značajnu maksimu novijeg tumačenja Kur’ana, koja je kasnije od mnogih njegovih sljedbenika prihvaćena kao poklič: „Bog veličanstveni nas neće na Danu ...

Tumačenje sure El-Gašijeh

U ovoj suri, koja nosi ime Suretul-Gâšije, sadržane su najvažnije tačke islamskog vjerovanja. U njoj Allah dž. š. upućuje govor Muhammedu a. s. i veli: Hel etāke hadîsul-gāšijeti – Je li ti došla vijest o Sudnjem danu? To ...