Poslanikovo prenošenje poruke

Historiciziranje Kur’ana Kur’an sadrži preko šest hiljada ajeta, koji su objavljivani po­jedinačno ili grupno tokom dvadeset i tri godine.[1] Ajeti su sku­pljeni u sure (sura, plural suvar). Riječ sura znači ograda, zid, ali ...

Tumačenje sure Et-Tegabun – Samoobmana

Ova sura ima osamnaest ajeta a nazvana je imenom Et-Tegabun kao jednim od imena Sudnjega dana spomenutom u devetom ajetu.[1] Sura Tegabun pripada grupi sura koje zovemo Musebbihat. To su one sure koje počinju tesbihom a ima ih pet. Ova sura ...

Tumačenje sure Jusuf

Dok još bijaše dječarac, iskreni Jusuf osjeti da je on kod Allaha, dž.š., pribran i da mu je On namijenio posebnu ulogu. Ko zna? Ta, izabrani odabranici vode ljude na mejdan ugleda i Istine! A on je najmanji od sve svoje braće, i to braće ...

Komentar ajeta o „el-birru“

Uzvišeni kaže: „Nije čestitost u tome da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu; čestiti su oni koji vjeruju u Allaha, i u onaj svijet, i u meleke, i u Knjige, i u vjerovjesnike, i koji od imetka, iako im je drag, daju rođacima, ...

Imena i nazivi Kur’ana a.š.

ESMAU-L-KUR’ANI VE SIFATUHU Prema mnogim autoritetima, Kuran ima samo pet vlastitih imena, a ostali nazivi kojima se naziva posljednja Allahova knjiga su u suštini njegova svojstva / opisi. Međutim, i jedan veći broj priznatih autora ...

O ponašanju prilikom učenja Kur’ana

Šesto poglavlje predstavlja osnovnu intenciju ove knjige. Ipak ću samo ukratko napomenuti ono najbitnije, tako da kod čitaoca ne izazovem dosadu. Na samome početku neophodno je da učenje bude iskreno, iz ihlasa, o čemu je već bilo govora. ...

Hadisi Muhammeda, a.s., o učenju Kur’ana

U mnogim hadisima Muhammed, a.s., govori metaforički o učačima Kur’ana, poredeći ih sa limunom, hurmom, zvijezdama, itd. U ovom radu navest ćemo nekoliko hadi¬sa sa kraćim komentarom, a u kojima se muslimani podstiču da svakodnevno ...

Razumijevanje Kur’ana na prvom mjestu

Hadisi kojima je iskrenut smisao ili čije značenje nije pravilno shvaćeno   Nedovoljno čitanje i razmišljanje o Časnom Kur’anu, a istovremeno mnogo čitanja hadisa ne daje preciznu sliku islama, nego se može reći da to više liči ...

„Tekasur“ – borba za dunjalučki prestiž

Iz kur’anskih ajeta ne možemo izvući zaključak da je dunjaluk zlo, nešto čega se čovjek treba samo ču­vati zbog njegove upropaštavajuće uloge. Kur’anska poruka ide za sljedećim: časni ajeti ukazuju na sva iskušenja i ...

Kur’an – definicija i sadržaj

Premda se Kur’an kao vječna Božija riječ i Dojava Gospodara svjetova ne može svesti u okvire jedne definicije – jer one ono što definiraju ograničavaju po mjeri ljudskoga razuma – ipak su islamski učenjaci dali jednu ...