Tariqah – duhovni put i njegovi kur’anski korijeni

Tariqah ili duhovni Put, koji je uobičajeno poznat kao tasawwuf ili sufizam, predstavlja unutarnju i ezoterijsku dimenziju islama i, kao i Shari’ah, ima svoje korijene u Kur’anu i poslaničkoj praksi. Budući da je srce islamske poruke, ...

Prioriteti u oblasti naredbi

Prioritet stupova nad ograncima   Prvo čemu se, u oblasti šerijatskih naredbi, mora dati prednost jesu stupovi islama. Pod davanjem prednosti stupovima mislimo na davanje priorite­ta onome što je vezano za vjeru u Uzvišenog Allaha, Njegovu ...

Tumačenje sure Jusuf

Dok još bijaše dječarac, iskreni Jusuf osjeti da je on kod Allaha, dž.š., pribran i da mu je On namijenio posebnu ulogu. Ko zna? Ta, izabrani odabranici vode ljude na mejdan ugleda i Istine! A on je najmanji od sve svoje braće, i to braće ...

Komentar ajeta o „el-birru“

Uzvišeni kaže: „Nije čestitost u tome da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu; čestiti su oni koji vjeruju u Allaha, i u onaj svijet, i u meleke, i u Knjige, i u vjerovjesnike, i koji od imetka, iako im je drag, daju rođacima, ...

Imena i nazivi Kur’ana a.š.

ESMAU-L-KUR’ANI VE SIFATUHU Prema mnogim autoritetima, Kuran ima samo pet vlastitih imena, a ostali nazivi kojima se naziva posljednja Allahova knjiga su u suštini njegova svojstva / opisi. Međutim, i jedan veći broj priznatih autora ...

Ko to doista, vrijeđa Božijeg Poslanika Muhammeda a.s.?!

Dio prvi: O sirotinji kao mediju   S velikim nemirom prilazim pisanju ovoga eseja, pa i bolom, kao i gorkom rezignacijom, možda i zbog toga jer još gledamo (ovih dana krajem septembra – kad nastaju ove stranice) kako muslimanska sirotinja ...

Poroci duše – nefsa

«Ja ne pravdam sebe, ta duša je sklona zlu, osim one kojoj se moj Gospodar smiluje. Gospodar moj zaista prašta i samilostan je.» (Sura Jusuf: 53. ajet)   Poroci jezika   Nekontrolisana upotreba jezika stvara brojne i velike poroke koji ...

Kratki uvod u sufizam

Uvod   Znaj, brate, da čovjek nije stvoren šale radi ili slučajno, već majstorski sazdan za cilj uzvišeni (Ebu Hamid el-Gazali) Već hiljadama godina sufizam nam nudi put na kojem se može napredovati ka “uzvišenom cilju” samoostvarenja, ...

O ponašanju prilikom učenja Kur’ana

Šesto poglavlje predstavlja osnovnu intenciju ove knjige. Ipak ću samo ukratko napomenuti ono najbitnije, tako da kod čitaoca ne izazovem dosadu. Na samome početku neophodno je da učenje bude iskreno, iz ihlasa, o čemu je već bilo govora. ...

Hadisi Muhammeda, a.s., o učenju Kur’ana

U mnogim hadisima Muhammed, a.s., govori metaforički o učačima Kur’ana, poredeći ih sa limunom, hurmom, zvijezdama, itd. U ovom radu navest ćemo nekoliko hadi¬sa sa kraćim komentarom, a u kojima se muslimani podstiču da svakodnevno ...