Osobenosti „bosanskog islama“ kroz prizmu Kur’ana i Sunneta

BOSANSKI ISLAM[1]   Islam je religija koju je Allah, dž.š., objavio Muhammedu, a.s. Njeni vjerski principi i temeljni obredi su nepromjenjivi i konstantni u svim vremenima i na svim mjestima širom zemaljske kugle. No funkcija Muhammeda, ...

Dekonstrukcija negativnih narativa o mevludu

Mnogobrojni su problemi s kojima se Bošnjaci u ovim poslijeratnim godinama suočavaju tako da je pisanje o vjerskoj utemeljenosti mevluda unutar njihove islamske tradicije trećerazredna, sama po sebi dovoljno frustrurajuća stvar. No, činjenica ...

O ispitivanju u kaburu i traženju zaštite od kaburske patnje i patnje u džehennemu

Hadis Bera b. Aziba koji govori o umrlom od trena uzimanja duše pa do toga šta im se dešava u kaburu   Ebu Davud Tajalisi i Abd b. Humejd bilježe ovaj hadis. Pored njih, hadis bilježe i Ali b. Ma’bed, Hennad b. Sirri, Ahmed b. Hambel ...

Derviški adabi

Izbor derviških adaba u vezi sa samim dervišom i šta o tome kažu pojedini šejhovi   Dervišova iskrenost u traženju tarikata i ljubavi prema šejhu   Znaj, o moj brate, da je derviške adabe teško pobrojati i do u detalje ih precizno ...

El-hikem – mudrosti

Mudrost šesta   Nemoj da te, pored tvog upornog učenja dove, kašnjenje uslišanja nužno dovede do očajanja, jer ti On jamči uslišanje, dajući ti ono što ti On odabire, a ne ono što ti za sebe odabireš, i onda kada On želi, a ne ...

Tumačenje sure Et-Tegabun – Samoobmana

Ova sura ima osamnaest ajeta a nazvana je imenom Et-Tegabun kao jednim od imena Sudnjega dana spomenutom u devetom ajetu.[1] Sura Tegabun pripada grupi sura koje zovemo Musebbihat. To su one sure koje počinju tesbihom a ima ih pet. Ova sura ...

Islamsko učenje o Uzvišenom Bogu

Na samom početku moramo dati neke napomene zašto baš ovakav naslov: Prvo, postoje brojna učenja o Bogu. Neka se mogu identificiratikao religiozna, a neka su, opet, nereligiozna. Islamsko učenje o uzvišenom Bogu je bitno različito: u suštini, ...

Tariqah – duhovni put i njegovi kur’anski korijeni

Tariqah ili duhovni Put, koji je uobičajeno poznat kao tasawwuf ili sufizam, predstavlja unutarnju i ezoterijsku dimenziju islama i, kao i Shari’ah, ima svoje korijene u Kur’anu i poslaničkoj praksi. Budući da je srce islamske poruke, ...

Prioriteti u oblasti naredbi

Prioritet stupova nad ograncima   Prvo čemu se, u oblasti šerijatskih naredbi, mora dati prednost jesu stupovi islama. Pod davanjem prednosti stupovima mislimo na davanje priorite­ta onome što je vezano za vjeru u Uzvišenog Allaha, Njegovu ...

Tumačenje sure Jusuf

Dok još bijaše dječarac, iskreni Jusuf osjeti da je on kod Allaha, dž.š., pribran i da mu je On namijenio posebnu ulogu. Ko zna? Ta, izabrani odabranici vode ljude na mejdan ugleda i Istine! A on je najmanji od sve svoje braće, i to braće ...