Islamski stav o drogama

Sve veći broj problema sa kojima se sučeljava današnje čovječanstvo izvan je  mogućnosti njegovog trajnog rješavanja. Neki od njih sasvim neposredno ugrožavaju njegov razvoj i akutna su prijetnja duhovnom i fizičkom uništenju čovjeka. ...

Mito i korupcija kroz prizmu Kur’ana i Sunneta

Sažetak   Mito i korupcija dugo vremena opterećuju društvene odnose u cijelom svijetu, a veoma rano javljaju se i kod muslimana. U njihovom postojanju neki su istraživači vide ključni razlog propasti Osmanskoga carstva. Ovaj rad se ne ...

Konzumiranje alkohola u svjetlu šerijatskih propisa

Jedan od osnovnih ciljeva šerijatskih propisa jeste formiranje zdravog društva i fizički i mentalno zdravih i trezvenih pojedinaca, sposobnih da odgovore zadaći namjesništva (hilafeta) na Zemlji. Ovaj cilj se jasno prepoznaje i u definiciji ...

Blud i prostitucija u svjetlu islamskog učenja i šerijatskopravnih propisa

Nesporna je činjenica na koju ukazuje i Allahova objava, a to je da je širenje nemorala, bluda i prostitucije jedan od presudnih uzroka stradanja i propasti ranijih naroda, civilizacija i kultura. Kur’anska kazivanja (qasas) o prethodnim ...

Kamata, davanje u zajam i dug

U naslovu su navedene tri različite teme, a koje se na određeni način nadove­zuju jedna na drugu. Upravo su ovim redo­slijedom i navedene u Kur’anu u zadnjem dijelu sure El-Bekare od 275. do 283. aje­ta. Prije citiranja i komentara tih ...

Grijeh i njegove posljedice

Šta je grijeh?! Božiji Poslanik, a.s., je rekao: “Grijeh je ono što (vjernika) kopka u prsima, a za šta on ne bi volio da saznaju ljudi!” (Muslim) Grijeh je sve ono što se čini suprotno onome kako se o tome izrazio Uzvišeni Allah. ...