Imena i nazivi Kur’ana a.š.

ESMAU-L-KUR’ANI VE SIFATUHU Prema mnogim autoritetima, Kuran ima samo pet vlastitih imena, a ostali nazivi kojima se naziva posljednja Allahova knjiga su u suštini njegova svojstva / opisi. Međutim, i jedan veći broj priznatih autora ...

Namjesništvo čovjeka na zemlji

 „I spomeni (Muhammede) kada reče tvoj Gospodar melekima: „Ja ću na Zemlji postaviti halifu.“ (Kur´an, sura El-Bekare, 30. ajet) Ko je halifa? – Ljudsko biće koje na Zemlji biva postavljeno poslije meleka ili džina. – ...